ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພະນັກງານ

ທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ


ເຂົ້າເພີ້ມຂໍ້ມູນພະນັກງານ ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານ

ຂຽນໂດຍ : ໜປຕ.ດັດ ສີວົງເດືອນ , ອັບເດດ: ກຸມພາ(2) 2021