ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ

ລະບົບບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ 6 ພາກວິຊາ ໄດ້ແກ່:

1. ພະແນກວິຊາການ 2. ພະແນກບໍລິຫານ  3. ພະແນກຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ 4. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ 5.  ພາກວິຊາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

6. ພາກວິຊາ ຟີຊິກສາດ-ຄະນິດສາດ 7. ພາກວິຊາພູມສາດ-ປະຫວັດສາດ 8. ພາກວິຊາ ພາສາຕ່າງປະເທດ 9. ພາກວິຊາຄູປະຖົມ 10. ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ-ເຄມີສາດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ  ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສາທິດ.

Scroll to Top